Podmínky využívání služeb inzertního serveru Bazarus.cz

 1. Bazarus.cz je inzertní server, který provozuje fyzická osoba, Petr Sobotka, IČ 87256592, v dalším textu jen Provozovatel.

 2. Server Bazarus.cz poskytuje služby inzerce za účelem poptávky a nabídky zboží, služeb a dalšího majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

 3. Pro soukromé osoby je služba poskytovány zdarma, pro podnikatelské subjekty je služba zpoplatněna, a to bez ohledu na skutečnost, zda obchodní činnost provozují registrovaně, či nikoli.

 4. Server Bazarus.cz dále poskytuje Uživatelům službu placeného zvýhodnění inzerátů (topování).

 5. Na serveru Bazarus.cz je zcela zakázána inzerce webových stránek a inzerce celých firem. Firmy smí inzerovat pouze konkrétní zboží, nikoli svoji činnost.

 6. Na serveru Bazarus.cz je zcela zakázána inzerce, jejímž předmětem jsou erotické služby, půjčky, úvěry, hypotéky, hubnutí, multilevel a provizní systémy, bezpracný výdělek, práce, jejíž podmínkou je poplatek předem, nové zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje, léky a potravinové doplňky, cigarety, opakovaná inzerce stále stejného zboží. Inzerce tohoto typu bude mazána bez ohledu na to, zda u ní byla využita služba placeného zvýhodnění.

 7. V případě, že Provozovatel daný inzerát vyhodnotí jako podnikatelskou inzerci, vyhrazuje si právo před zveřejněním inzerátu požadovat po Uživateli zaplacení poplatku.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, případně inzerát odstranit ze serveru, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, Podmínkami serveru Bazarus.cz nebo dobrými mravy.

 9. Provozovatel má právo inzerát smazat pokud je inzerát vložen do nesprávné rubriky a v případě, kdy inzerát budí dojem, že uživatel úmyslně skrývá svoji pravou identitu.

 10. Provozovatel má právo inzerát smazat při jakémkoli podezření na porušení podmínek serveru Bazarus.cz.

 11. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Maximální počet inzerátů jednoho uživatele je 10.

 12. Uživatel potvrzuje, že si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla u příslušného inzerátu.

 13. Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 14. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele neposkytne třetí straně.

 15. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zboží či služeb zakoupených prostřednictvím serveru Bazarus.cz lze uplatňovat výhradně u prodávajícího, nikoli u Provozovatele.

 16. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému třetí osobou.

 17. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru Bazarus.cz. Neodpovídá za škody, které uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru Bazarus.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 18. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a bez předchozího oznámení služby serveru upravovat.

 19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.